Lenyűgöz a növények szépsége

(És cookiekat használunk: Részletek)

Termékek Menü

Garancia és elállás

FONTOS: Azonnal és soron kívül foglalkozunk Önnel, amennyiben problémája van a Növénysuli termékével vagy szolgáltatásával. Írjon nekünk bátran: info@novenysuli.hu vagy hívja Enikőt a 30/3038050 telefonszámon

A Garancia és Elállási szabályzat letöltése PDF-ben:  garancia_pdf

Elállási nyilatkozat letöltése:   elallasi_nyilatkozat  elallasi_nyilatkozat_szerkesztheto


 

Az aktuális Garanciára és Elállásra vonatkozó szabályzat a Babi Alkotóközpont Kft. (3213 Atkár, Fő út 57., asz: 25817645-2-10) által üzemeltetett Növénysuli néven működő webáruház (továbbiakban: Növénysuli) Általános Szerződési Feltételeinek része.

 

Garanciáról és elállásról röviden:

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás:

A hibás/sérült teljesítést a lehető leggyorsabban, saját költségünkön javítjuk. Kérjük, csomagja átvétele után minden esetben győződjön meg annak tartalmáról, és tartalmának épségéről. Amennyiben más terméket kapott, mint amit rendelt; vagy csomagjának tartalma sérült, hibás, nem felel meg a leírásban szereplő tulajdonságoknak, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket e-mailben az info@novenysuli.hu címen, vagy telefonon. Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérjük, hívja Enikőt a 30/3038050 telefonszámon.

 

Elállási jog:

A kormányrendelet 14 napot ír elő, de mi ezt meghosszabbítottuk, így a Növénysulinál Önnek 30 napja van, hogy éljen elállási jogával. Termék esetében a kézhezvételtől számított 30 napon belül élhet elállási jogával. Szolgáltatás (képzéseink és a tanácsadások) esetén a szerződéskötéstől (számla kelte) számított 30 napon belül élhet elállási jogával. Amennyiben már lezajlott a képzés/tanácsadás, Ön az elállási jogot már nem tudja érvényesíteni.

 

Kizárólag hibátlan, használatlan termékeket áll módunkban visszavenni. Az elálláshoz kérjük, töltse ki az elállási nyilatkozatot, és küldje el számunkra levélben (3213 Atkár, Fő út 57.) vagy e-mailben (info@novenysuli.hu). Vagy jelezze számunkra valamelyik másik elérhetőségünkön egy egyszerű üzenetben. Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérjük, keresse a Növénysulit a 30/3038050 telefonszámon.

 

Mielőtt visszaküldene egy vagy több terméket, minden esetben várja meg a Növénysuli válaszát az Ön elállással kapcsolatos üzenetére. A visszajelzésünktől számított 14 napon belül küldje vissza számunkra a terméket (3213 Atkár, Fő út 57.). Ezután a Növénysuli az elállási nyilatkozatban Ön által megadott bankszámlaszámra téríti vissza a visszaküldött termék teljes vételárát, a visszaküldött termék kézhezvételétől számított 14 napon belül. Amennyiben Önnek nem megfelelő ez a visszatérítési mód, kérjük, jelezze az elállási nyilatkozatban.

 

A visszaküldés díja a kormányrendeletnek megfelelően Önt terheli, ezt nem vagyunk kötelesek átvállalni. Nem vagyunk kötelesek visszatéríteni a termék díját addig, amíg a termék vissza nem érkezik hozzánk, vagy Ön nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a terméket hibátlan állapotban visszaküldte.

 

Letölthető termékekre (elektronikus tartalmakra), és egyedi megrendelés alapján gyártott termékekre (pl. egyedi szöveg, kép van rajta) nem vonatkozik az elállási jog, és nincs lehetőség pénzvisszatérítésre. Ön a megrendelés leadása során az Általános Szerződési Feltételek checkbox bepipálásával egyértelműen nyilatkozik arról, hogy tudomásul vette: a teljesítés megkezdését követően elveszíti a letölthető (elektronikus)/egyedi megrendelésre készült termékkel kapcsolatos elállási jogát. Letölthető termékek esetén a teljesítés a megrendelés leadását követően azonnal végbemegy az elektronikus rendszeren keresztül.  A továbbiakban Ön a felhasználói fiókjából tudja letölteni a letölthető terméket. A megrendelés leadásával Ön kifejezett, előzetes beleegyezését adja a megrendelés teljesítésére.

 

Amennyiben letölthető/ egyedi termékekkel kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tájékozódjon a kormány fogyasztóvédelmi weboldalán: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/35712Garanciáról és elállásról részletesen:

 

Alapfogalmak

 

Vállalkozás/Eladó/mi: jelen esetben a Babi Alkotóközpont Kft. munkatársai, akik a Növénysuli néven, novenysuli.hu domain alatt működő webáruházat üzemeltetik (továbbiakban Növénysuli) (Vállalkozás a PTK-ban: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy)

 

Fogyasztó: azaz Ön, aki a Növénysuli webáruházon keresztül vásárol, (Fogyasztó a PTK-ban: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy)

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét

 

További, részletesebb fogalommagyarázatokért kérjük, olvassa el a vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4.§-át.

 


Részletes tájékoztató a fogyasztót megillető elállási jogról:

45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó paragrafusai.

 

8. A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén

20. §(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a)termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa )a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(4)Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

22. §(1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón (megj: e-mail vagy levél) haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta. 

 

12. A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

 

23. §(1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

13. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

24. §(1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

(2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

(3) Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

25. §A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

26. §(1)Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

27. § A fogyasztó a 20. § szerinti joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) vagy k) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

ab) a fogyasztó nem kérte a 13. § és a 19. § szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a 20. § szerinti jogát, vagy

bc) a vállalkozás elmulasztotta megadni a 12. § (2) bekezdésében vagy a 18. §-ban előírt visszaigazolást.

28. § A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24-26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.

 

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.


Részletes tájékoztató a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról

A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján

 

Kellékszavatosság

Ön a Növénysuli hibás teljesítése esetén a Növénysulival szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Növénysuli számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy; a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy; a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. A jótállás kötelező esete, ha a termék eladási ára 10 000 Ft feletti. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására  megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 


 

Kérjük, mielőtt visszaküldene egy vagy több terméket, minden esetben várja meg a Növénysuli válaszát az Ön elállással kapcsolatos üzenetére.

 

További garanciával és visszaküldéssel kapcsolatos kérdéssel keresse a Növénysuli munkatársait az iroda@novenysuli.hu e-mail címen. Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérem, keresse a Növénysulit a 30/3038050 telefonszámon.

 

A Növénysuli adatai, elérhetősége

 

Webshop neve: Növénysuli

Weboldal: www.novenysuli.hu

Cégnév: Babi Alkotóközpont Kft.

Ügyvezető: Dr. Oláh András Béla

Székhely: 3213 Atkár, Fő út 57.

Cégjegyzékszám: 10 09 036056

Adószám: 25817645-2-10

E-mail: info@novenysuli.hu

Telefon: 30/3038050