Lenyűgöz a növények szépsége

(És cookiekat használunk: Részletek)

Termékek Menü

Adatvédelem

Röviden:

Ahhoz, hogy Ön minőségi szolgáltatásban részesüljön, adatait a Növénysulival szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatók a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben megismerik (pl.: a futárszolgálat). Illetékteleneknek nem adjuk ki. A személyes adatok törlését, vagy módosítását legegyszerűbben az info@novenysuli.hu e-mail címen lehet kezdeményezni.

Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérem, keresse a Növénysulit a 30/3038050 telefonszámon.


Részletek:

A Babi Alkotóközpont Kft. által üzemeltetett Növénysuli adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozata (érvényesség kezdete: 2019.03.25.)

Az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat letöltése PDF-ben:  pdf

 

 

  1. Az adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat célja

 

A Babi Alkotóközpont Kft. adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatának célja, hogy rögzítse azon adatkezelési és adatvédelmi elveket, melyet magára nézve kötelezőnek ismer el. Továbbá erről tájékoztassa a Babi Alkotóközpont Kft. által üzemeltetett novenysuli.hu domain alatt, Növénysuli néven működő webáruház rendszer (továbbiakban: Növénysuli) felhasználóit. A Növénysuli adatkezelési alapelvei kialakításakor különösen figyelembe vette az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos Magyarországon érvényes törvényeket, különösen az alábbiakat:

- 2011. évi CXII. törvény – Infotv.

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)


  1. Alapfogalmak

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (az adatkezelő a továbbiakban: Növénysuli).

Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy,

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

 


  1. A Növénysuli adatai, elérhetősége

 

Név: Babi Alkotóközpont Kft.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Oláh András Béla

Székhely és levelezési cím: 3213 Atkár, Fő út 57.

Cégjegyzékszám: 10 09 036056

Bejegyző: Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25817645-2-10

E-mail: info@novenysuli.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: 140348/2018


  1. Alapelvek

 

A Növénysuli soha, a jövőben sem kereskedik a Felhasználók adataival.

 

Felhasználóink adatait minőségi szolgáltatás nyújtása céljából, az erre vonatkozó törvények, jogszabályok betartása és kötelezettségek teljesítése mellett kezeljük. Kizárólag azokat az adatokat vesszük fel és kezeljük, mely a minőségi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek. Az adatokat kizárólag a minőségi szolgáltatás megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. A Növénysuli által a növénysuli.hu weboldalon közzétett hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmaz minden olyan információt, amelyet a Növénysuli Felhasználóinak ismernie kell.

 

Különleges adatot soha, a jövőben sem veszünk fel, és nem kezelünk.

 


  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama és az érintett személyes adatok köre, az adatok megismerésére jogosultak köre és adattovábbítás

 

Cookie

 

Az Európai Unió országaiban a cookie-k használata engedélyezett, de a felhasználó hozzájárulásához kötött. A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a Felhasználó hozzájárulása esetén a böngésző helyez el a használt eszközön. Megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, és megkönnyítik a weboldal használatát. Például cookie segítségével kerülnek termékek az „utoljára megtekintett” modulba. Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek eszközön tárolt, és személyazonosításra alkalmas adatokat, ezért nem szükséges az adatvédelmi nyilvántartásba vétel. A cookie-k lejárati ideje általában 1-5 nap. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások, itt lehetősége van letiltani működésüket. Ha Ön nem tiltja le a cookie-k használatát, akkor az Ön böngészője engedélyezi a cookie-kat miközben az oldalunkat használja. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az általunk használt bérelhető webáruház rendszer üzemeltetőjének ügyfélszolgálatával: ShopRenter telefon: +36-1/234-5012 ShopRenter e-mail: info@shoprenter.hu

 

A webáruház működtetéséhez szükséges adatkezelés: regisztráció, fizetés, szállítás

 

Az a Felhasználó, aki a Növénysulival ügyfélkapcsolatba kíván kerülni, adatait önként megadja a vásárlási folyamat során, továbbá önként elfogadja az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatot az adatvédelmi checkbox bepipálásával. Az ügyfélkapcsolati levelezés során az önként megadott e-mail címre küldjük az üzenetet, célja a Felhasználó tájékoztatása az általa igényelt szolgáltatás helyzetéről. A vásárlási folyamat vagy regisztráció során felvett adatok köre: vezetéknév, keresztnév, értesítési telefonszám, e-mail cím, jelszó, számlázási cím, jogi személy esetén adószám. A regisztrációval a Felhasználó az általunk nyújtott legmagasabb minőségű szolgáltatást érheti el, azonban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Regisztrált Felhasználóink adatait az adattárolási hozzájárulás megvonásáig tároljuk. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Fizetés: Amennyiben a Felhasználó a Növénysuli szolgáltatását önkéntesen igénybe veszi, fizetési kötelezettség áll fenn. Az átutalásos és bankkártyás fizetés minden esetben titkosított banki felületen keresztül zajlik. A Növénysuli nem ismer meg titkos banki adatokat. A Növénysuli kizárólag a Felhasználó által számára önként megadott adatokat ismeri meg. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni. A banki fizetési felületekre minden esetben a bank Szerződési Feltételei és Adatkezelési Szabályzata vonatkozik, ebből származó következmények miatt a Növénysuli (Babi Alkotóközpont Kft.) nem tehető felelőssé.

Szállítás: A szállítás a vásárlás során vagy a regisztráció során önként megadott címre történik. A szállítási szolgáltatásunk közvetített szolgáltatás. Ennek értelmében a Felhasználó szállításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, telefonszám, cím, e-mail cím) átadjuk a Növénysulival szerződésben lévő futárszolgálat számára. A futárszolgálat az adatokat saját adatkezelési szabályzata szerint kezeli, következményeiért a Növénysuli nem tehető felelőssé.

 

Gazdasági reklám/hírlevél/Növénysuli Klub

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Növénysuli Klub/Növénysuli Magazin/hírlevél megrendelése során önként megadott e-mail címre a Növénysuli reklámot is tartalmazó üzenetet küldjön számára. Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen, azonnali határidővel leiratkozhat az e-mail üzenetek küldéséről. Ebben az esetben a Növénysuli minden – az e-mail üzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli a nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó az e-mail üzenetekről lemondhat az üzenetben lévő leiratkozás linkre kattintva. Technikai hiba bármilyen rendszerben előfordulhat, technikai hiba esetén, ha nincsen leiratkozás link a levélben, akkor írjon üzenetet az info@novenysuli.hu e-mail címre, hogy nem kér több e-mail üzenetet, és az e-mailküldéshez szükséges adatait azonnal töröljük. A gazdasági reklámot tartalmazó e-mail üzenetek küldéséhez szükséges kezelt adatok köre: keresztnév, e-mail cím. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-140348/2018

 

Egyéb adatkezelés

 

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

A Növénysuli által kezelt adatokat munkájuk végzéséhez szükséges mértékben megismerik:

 

- a Növénysuli (Babi Alkotóközpont Kft., 3213 Atkár, Fő út 57.)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó által önként megrendelt termék/szolgáltatás nyújtása

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megvonásáig, szerződött Felhasználó esetén a szerződés létrejöttétől számított minimum 8 évig

 

- a futárszolgálatok és szükség esetén az ő logisztikai partnereik (Sprinter Futárszolgálat Kft., 1097 Budapest, Táblás utca 39., GLS Hungary Kft. 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.  Agrogalgaker Kft 2193 Galgahévíz, Fő út 178., Magyar Posta Zrt. Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

Az adatkezelés célja: a termékek kiszállítása

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a futárszolgálat általános szerződési feltételeiben közölt időpontig, minimum a szolgáltatás teljesítéséig

 

- a könyvelő (Nagykönyv Könyvelő Iroda, 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2.)

Az adatkezelés célja: számviteli bizonylatok könyvelése

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig

 

- a tárhely szolgáltató (Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó által önként megrendelt termék/szolgáltatás nyújtása

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megvonásáig, szerződött Felhasználó esetén a szerződés létrejöttétől számított minimum 8 évig

 

- a bank (OTP Bank Nyrt., 1051 Budapest, Nádor u.16)

Az adatkezelés célja: a fizetési felület üzemeltetése

A banki fizetési felületekre minden esetben a bank Szerződési Feltételei és Adatkezelési Szabályzata vonatkozik, ebből származó következmények miatt a Növénysuli (Babi Alkotóközpont Kft.) nem tehető felelőssé.

 

- a számlázó program üzemeltetője (KBoss.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7.)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó által önként megrendelt termék/szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megvonásáig, szerződött Felhasználó esetén a szerződés létrejöttétől számított minimum 8 évig

 

- a webáruház rendszer üzemeltetője (ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129.)

Az adatkezelés célja: a Felhasználó által önként megrendelt termék/szolgáltatás nyújtása, számla kiállítása, a felhasználó véleményének kérése, a szolgáltatás színvonalának emelése

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím,

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit a megrendelés során az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megvonásáig, szerződött Felhasználó esetén a szerződés létrejöttétől számított minimum 8 évig

 

-a webáruház színvonalas üzemeltetéséhez szükséges információmegjelenítő szoftver üzemeltetője (Optimonk International Zrt. 4028 Debrecen, Kassai út 129.,)

A szoftver a felhasználók által önként megadott adatokat továbbítja a webáruház rendszer felé. Az adatkezelés célja: a webáruház színvonalának emelése, a szolgáltatás minőségi fejlesztése, a felhasználó véleményének kérése.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amit az adatkezelési checkbox bepipálásával adott meg

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megvonásáig, szerződött Felhasználó esetén a szerződés létrejöttétől számított minimum 8 évig

 

A 2003. évi C. törvény 155 § értelmében a nyomozó hatóságok, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglaltak szerint, a közléseket megfigyelhetik, lehallgathatják, tárolhatják vagy a küldeménybe, közlésbe azok megfigyelése érdekében más módokon beavatkozhatnak.

 

Amennyiben a Növénysuli üzemeltetését részben vagy egészben harmadik személynek (természetes, vagy jogi személynek) átadja, úgy az általa kezelt adatokat a Felhasználóktól való hozzájárulás kérése nélkül átadhatja további kezelésre; ügyelve arra, hogy az adatbiztonságra vonatkozóan lényegi változás ne történjen, és a tárolt adatok továbbra se kerüljenek illetéktelenekhez.

 


  1. Módosítás

 

A Növénysuli az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja, az előzőkben leírt alapelvek megtartása mellett. A módosítást a novenysuli.hu weboldalon tesszük közzé. A szolgáltatás további igénybe vételével a Felhasználók a megváltozott szabályzatot elfogadják.


  1. A Felhasználók jogai, tiltakozás, adattörlés

 

Bármely Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Növénysulitól a kezelt adatok körére vonatkozóan, továbbá bármikor kérheti a személyes adatok törlését, vagy módosítását írásban, az alábbi módokon:

- e-mail útján: info@novenysuli.hu

- postai úton: 3213 Atkár Fő út 57.

 

Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ a beérkezéstől számított kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérem, keressen minket a 30/3038050 telefonszámon.

 

Adatait biztonságosan kezeljük, nem adjuk ki illetékteleneknek.

 

Amennyiben a Növénysuli nem állt Önnel szerződéses viszonyban, adatait az Ön üzenetének kézhezvétele/megnyitása után azonnal töröljük/módosítjuk, az Ön kérésének megfelelően. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben Ön direkt marketing küldemény címzettje, és leiratkozik a listáról, Ön a 1995. évi CXIX. törvény értelmében átkerül a tilalmi (Robinson) listára, melyet kötelező vezetnünk.

 


  1. A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

 

A Növénysuli és Felhasználói elsősorban tárgyalás útján (levélben, e-mailben) érvényesítik jogaikat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. (részletek: előző pont)

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Növénysuli (Babi Alkotóközpont Kft.) köteles betartani a Magyarországon törvénybe, jogszabályba, rendeletbe foglaltakat.

A Növénysuli a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Növénysuli az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a Felhasználó a Növénysuli döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Növénysuli (Babi Alkotóközpont Kft.) székhelye szerinti illetékes bíróságnál, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A Növénysuli és Felhasználói elsősorban tárgyalás útján (levélben, e-mailben) érvényesítik jogaikat.

 


További adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel keresse a Növénysuli munkatársait az info@novenysuli.hu e-mail címen. Minden üzenetre válaszolunk, amennyiben Ön nem kap választ kettő munkanapon belül, nem kaptuk meg levelét. Ebben az esetben kérem, keresse a Növénysulit a 30/3038050 telefonszámon